{{UserLogin.MessageError}}
*สำหรับครู รหัสผ่านชุดเดียวกับโปรแกรมประเมินบุคลากร
ลืม/ไม่ทราบรหัสผ่าน ติดต่อแผนกบุคลากร โทร. 122, 138

*สำหรับนักเรียน รหัสผ่านชุดเดียวกับตรวจสอบผลการเรียน
ลืม/ไม่ทราบรหัสผ่าน ติดต่อแผนกทะเบียน โทร. 123

เว็บประเมินโควิด โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
117 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000,
โทรศัพท์ : 0-5324-2038, 0-5324-2550, http://www.prc.ac.th